Drivmedel

Vi säljer bara drivmedel som möter de högsta kraven på förbränning och avgasrening. Hos oss kan du tanka allt från miljödiesel, biodiesel RME 100 till HVO. På vår stationsöversikt ser du vilka drivmedel vi har på respektive station.

Miljödiesel av högsta kvalitet

På våra stationer tankar du diesel som motsvarar de högsta kraven på förbränning och avgasrening. Den minskar risken för korrosion, motverkar skumning och beläggningar samt har bra smörjande egenskaper. Dieselbränslets kvalitet är avgörande för att motorn ska fungera med rätt prestanda och livslängd.

Vår diesel innehåller FAME*, som är ett förnyelsebart bränsle. I praktiken betyder det att nettotillskottet av fossil koldioxid minskar och att dieseln därmed uppfyller kraven för miljöklass 1 enligt svensk standard SS-EN 14214. Vi tillhandahåller även Biodiesel RME 100 på utvalda stationer. Det är ett drivmedel avsett för snabbgående, anpassade dieselmotorer.

Du bör inte lagra diesel med inblandning av FAME längre än ett år. All lagring skall ske i godkända cisterner. Genomför regelbunden vattenkontroll och använd aldrig cisterner som släpper igenom ljus. Här kan du läsa mer om vattenkontroll i tank eller cistern. (länk vattenpasta)

*FAME är ett samlingsnamn för fettsyrametylesterar varav RME (rapsmetylester) är den vanligaste.

HVO Diesel

En ny generation miljödiesel

HVO Diesel är en ny generation miljödiesel som framställs av förnybara komponenter. HVO står för hydrerad vegetabilisk olja och kan tillverkas av olika typer av förnybara råvaror som vegetabiliska oljor och animaliska fetter som i sin tur processats för att bli drivmedel för dieselmotorer.

Fordonstillverkarens tillstånd

Likheten med vanlig diesel innebär att produkten kan användas i konventionella dieselmotorer men då gällande dieselstandard inte helt uppfylls krävs godkännande från fordonsleverantören. HVO Diesel uppfyller kraven enligt den Europeiska tekniska specifikationen CEN/TS 15940, Klass A.

Biodiesel RME 100

Ett biobaserat motorbränsle som till 100% består av RME (rapsmetylester) och ger mycket lägre utsläpp av fossil koldioxid än en vanlig diesel. Växthusgasreducering med över 60%. Innan du börjar använda 100% RME rekommenderar vi att du kontaktar fordonstillverkaren för ett godkännande

AdBlue urealösning för SCR-katalysatorer

AdBlue är en högren urealösning som används i motorfordon med SCR-teknik. SCR (selektiv katalytisk reduktion) innebär att avgaserna från dieselmotorn efterbehandlas i en katalysator för att minska utsläppen av kväveoxider. Urealösningen optimerar motorns effekt och maximerar bränslets verkningsgrad – vilket leder till att bränsleförbrukningen reduceras med cirka 3-6 procent.

AdBlue är flytande och består av 32,5 procent urea (ammoniakförening) och 67,5 procent vatten. Urealösningen fylls i en separat tank på fordonet som är helt fristående från bränslesystemet. AdBlue får absolut inte blandas in i dieseln. Produkten är inte brandfarlig.