HEM K Integritetspolicy

DIN LOKALA LEVERANTÖR

Integritetspolicy

GDPR är en EU-förordning som börjar gälla 25 maj 2018 tillsammans med en ny svensk lag, Dataskyddslagen. Den ersätter nuvarande Personuppgiftslagen (PUL). De större förändringarna mot nuvarande regelverk är att kraven på hur företag och myndigheter får behandla dina personuppgifter skärps samtidigt som dina rättigheter att påverka ökar.

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den data som vi sparar hos oss.

Vilka uppgifter behandlas?

Vi behöver dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra avtal och åtaganden med dig. Det kan vara namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress m. m. Dessa lagras hos oss i olika datasystem för att vi ska kunna serva dig med produkter och tjänster som du köper från oss. Därutöver används uppgifterna för att vi ska kunna tillhandahålla personligt anpassade erbjudanden till dig som kund. Behandlingen grundas på det avtal eller kundförhållande som uppstår vid exempelvis en beställning som du gör hos oss.

Marknadsföring skickas till dig som kund grundat på antingen ett uttryckligt samtycke eller en intresseavvägning genomförd av oss. All behandling som grundas på ditt samtycke kan du när som helst och utan förklaring återkalla genom att kontakta företaget.

Var kommer uppgifterna från?

Vanligtvis kommer uppgifterna direkt från dig och insamlas i samband med att du anmäler dig som kund. Vi får också vissa uppgifter när du genomgår sedvanlig kreditprövning hos oss.

Vilka rättigheter har du?

Den nya lagen innebär att du som kund har ett antal rättigheter. Du har bland annat rätt att beställa hem ett registerutdrag med dina personuppgifter, som till exempel namn och kontaktuppgifter. Du har också möjlighet att rätta felaktiga uppgifter samt begära radering av uppgifterna efter avslutat avtals-/kundförhållande. Vi kan dock inte radera uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler.

Om du vill klaga på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Cookies

Paroy.se använder cookies. En cookie är en liten textfil som sparas på hemsidebesökarens dator. En cookie kan vara antingen en sessionscookie eller en cookie som lagras under längre tid. En sessionscookie försvinner när webbläsaren stängs ner, medan en lagringscookie sparas. Den sparas för att hemsidebesökaren ska kunna använda paroy.se som vi har tänkt. Det kan t.ex. handla om att språkval eller andra preferenser sparas för att underlätta för hemsidebesökaren vid nästa besök.

Vi använder cookies för att göra användandet av hemsidan lättare, samt för att kunna anpassa användandet efter användaren. Informationen som samlas in genom cookies innehåller dock ingen personlig information utan används för att fastställa besökares mönster gällande användningen av våra webbtjänster. När det gäller beteende på paroy.se sparas inte heller IP-adresser i våra databaser. Som hemsidebesökare kan därför informationen om dig aldrig kopplas samman med din identitet.

Trafik & Statistik

Paroy.se har även cookies för att beräkna och rapportera användarantal och trafik. Vi använder även s.k. tredjepartscookies från Google Analytics för att samla statistik över hur våra besökare använder sidan. Informationen som samlas in och lagras i din webbläsare är i anonym form där vi ser hur många besökare vi har, varifrån besökarna kommer och vilka sidor de besöker. Informationen om vilka hemsidor eller länkar besökarna kommer ifrån lagras upp till och med sex månader. Du kan läsa mer om Google Analytics säkerhetspolicy på: www.support.google.com.

Via din webbläsare kan du både radera cookie samt stänga av möjligheten för oss att lagra cookies på din dator. Väljer du att göra detta kan dock ett flertal funktioner på paroy.se sluta att fungera korrekt.

Immaterialrätt

Allt material på hemsidan, inklusive texter, bilder, varumärken samt design och grafiska profiler tillhör företaget eller våra samarbetspartners. All användning, utöver vad som krävs för att använda hemsidan, eller kopiering av dig som användare kräver företagets skriftliga godkännande. All användning i strid mot dessa villkor kan komma att resultera i rättsliga påföljder.

Ansvar

Företaget tar inget ansvar för eller garanterar kvaliteten, funktionaliteten eller tillgängligheten på hemsidan eller dess innehåll. I de fall vi hänvisar till tredje part ansvarar vi inte heller för materialet eller innehållet på den tredje partens hemsida.

Tillämplig lag

Vid eventuella tvister i anledning av dessa villkor tillämpas svensk rätt med undantag för dess lagvalsregler, med Jönköpings tingsrätt som första domstolsinstans.

Har du frågor?

Om du har frågor om vår behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på telefon 0371-58 75 70 eller e-post info@paroy.se

Kameraövervakning

Paroy AB använder kameraövervakning med syftet att förebygga och försvåra: brottsliga gärningar inom byggnader där Paroy bedriver verksamhet, skydda personal och besökare samt företagets egendom från brott och olyckor.

Vilken typ av kameraövervakning använder vi?

Övervakning och inspelning av video sker inom Paroys områden.
Syftet med detta är att upprätthålla en trygg miljö för personal och besökare samt att förhindra
brottslig aktivitet så som stöld och skadegörelse. Kameraövervakningen utgör ett stöd i Paroys
förebyggande arbete mot allvarliga händelser som utgör hot mot person eller egendom samt vid
utredning av brott som skadegörelse, stöld eller hot och våld.

Rättslig grund

Kameraövervakningen sker med stöd av regelverket för intresseavvägning. Det bedöms finnas ett
berättigat intresse att behandla uppgifterna för angivna ändamål.
Som bevakad kan du utöva flera rättigheter, särskilt rätten att få tillgång till eller radering av dina
personuppgifter.

Lagring av specifika inspelningar och händelser

Syftar till att, som del av polisanmälan eller pågående polisiär förundersökning, säkra bevismaterial för vidare befordran till polismyndighet.

Rättslig grund: Vi hanterar personuppgifter med stöd av ”rättslig skyldighet” när vi lagrar och
vidarebefordrar uppgifter till polismyndighet som del i pågående polisanmälan eller pågående
polisiär förundersökning.

Kategorier av personuppgifter

Inspelat material av rörelser på de platser där kameror satts upp för ovan nämnda ändamål. Paroy
säljer eller förmedlar inga uppgifter, dock kan uppgifter komma att behandlas av personuppgiftsbiträden, det vill säga företag som Paroys säkerhetsbolag anlitat för säkerhet och
bevakning samt drift av system för kamerabevakning.

Vem har tillgång till kameraövervakningen?

Tillgången till Paroys kameraövervakning är begränsad till en grupp behöriga anställda på Paroy
samt behörig personal i de företag som har till uppgift att hantera bevakning och som förvaltar
Paroys system för kameraövervakning. Uppgifter kan också komma att behandlas av polismyndighet där rättslig aspekt föreligger.

Hur länge sparas inspelat material?

Inspelat material sparas normalt i 30 dagar men som längst i 90 dagar för särskilt skyddsvärda
objekt. Material kan komma att sparas längre om det behövs för att följa specifika lagkrav eller om
materialet är bevis i pågående juridisk process. I dessa fall raderas materialet så fort syftet med att
spara det upphört. Inspelat material sparas på särskilda servrar med ett högt skydd av IT-säkerhet
och fysisk säkerhet där tillgången till materialet är begränsat till ett mindre antal behöriga personer.

Har du frågor?

Om du har frågor om vår kameraövervakning är du välkommen att kontakta oss på telefon 0371-58
75 70 eller e-post info@paroy.se